Jedna z možných odpovědí na Proč Stanislava Vozky - III. část

Pravicová odpověď bude znít: protože současnost je sice nedokonalá, ale nejlepší z možných. Mám hlubokou nedůvěru k tomu nejlepšímu z možného. A myslím, že chyba levice nespočívá v tom, že alternativa neexistuje. Tragedie levice je v tom, že trvale špatně interpetuje současnou fázi vývoje lidstva.

V souladu se svým historickým údělem opraváře kapitalismu se totiž domnívá, že ke stroji existuje opravárenský manuál. Jinak řečeno, že ekonomické procesy v současné společnosti jsou popsatelné a predikovatelné. Že může nastoupit opravárenský tým – získavše oprávnění ve volbách – a seřídit stroj, který nezodpovědná pravice polámala.

Program neoliberalismu v geniální zkratce a vlastně i odpověď, kterou na to musí dát radikální opozice: máme hlubokou nedůvěru k tomu nejlepšímu z možného. Jestliže radikální programová alternativa reálně existuje, pak je i mnohem snazší správně interpretovat současnou fázi vývoje lidstva. O části levicového hnutí, které je opravářem, víme. Usměrňovat ekonomické procesy lze, ale musí k tomu být politická vůle. Aby byla politická vůle, musí být politický program. Vždy půjde o opravárenský tým společnosti, ale jde o hloubku a logiku změn, to je jasné. Otevřená informační společnost a radikální demokracie dávají jednu velkou šanci: opravárenství se stane kontinuálním procesem! Nemusíme se tak již bát velkých mýtů, neboť budou pod neustálým společenským dozorem na burze myšlenek.

Hodnocení:
95,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Svět globálního lidstva se svým ekonomickým metabolismem se ale daleko víc podobá živému superorganismu než popsatelnému stroji. My všichni jsme jeho buňky. My - fyzické a právnické osoby, dohromady něco kolem patnácti miliard. Jsme buňky, které jsou se systémem už natolik svázány, že nemůžou z probíhajících dějů hromadně vystoupit. Buňky, které si svou roli neuvědomují, a právě proto mají vysoký potenciál zařadit se automaticky na místo jim určené (autopoesis) a participovat na složitých hierarchických strukturách globálního molocha. Na strukturách, v nichž probíhají procesy, jejichž komplexní chápání je nad naše intelektuální možnosti.

Zde by se hodila znalost Marxova výkladu o historickém materialismu, neboť mám pocit, že mi to jeho výklad připomíná - jednotlivec má svojí vůli, ale společnost jako celek se vyvíjí podle obecných zákonů. Důležité jsou závěry, jestli přistoupíme na Marxovo členění epoch podle vztahu hlavních tříd, na (ne)soulad výrobních sil a výrobních vztahů. Marx je optimista pouze v tom smyslu, že pokud rozvoj výrobních sil předběhne vývoj výrobní vztahů, dochází nakonec k revolučnímu řešení tohoto nesouladu. Při aplikaci na současnost vidíme, že kapitalismus se stává obětí vlastního úspěchu při rozvoji výrobních sil. Nezkrachuje jen na základě hluboko v systému zabudovaného vykořisťování, ale především ve vnějším projevu neschopností čelit ohrožení planety v podobě vyčerpání zdrojů a produkce odpadů, také stále rostoucích asymetrií, to vše v rámci modelu jeho výrobních vztahů, které zamořily i občanskou společnost. Možno dodat, že důsledná participace je návodem, jak chování společnosti ovlivnit. Komplexnost chápání procesů ve strukturách společnosti a především ve vztahu k jejímu životnímu prostředí není podle mého názoru nad naše intelektuální možnosti, pokud se budeme komplexnosti ve všech formách náležitě věnovat, což se ale dosud nedělo. Největší nebezpečí se skrývá v opožděné odezvě ekosystémů na zásahy člověka. Žijeme ve vztahu k přírodním ekosystémům na úvěr a banka - příroda planety - může brzy zkrachovat.

Hodnocení:
97,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Občas pravda dokážeme zachytit určité vlákno a chvilku předpovídat správně průběh děje. To v nás podporuje iluzi, že cosi řídíme, ovládáme. Nechápeme, že ve skutečnosti máme co dělat s živoucím objektem, který na změněné podmínky reaguje nejen změnou chování, ale také změnou struktury. Jinými slovy, že máme co činit s něčím, co disponuje obrovským vývojovým potenciálem. S něčím, co ani náhodou nemá v genech volnost, rovnost a bratrství.

Nevím, jestli toto brát jako poklonu nezničitelnému kapitalismu, ale stejnou naději v podobě živoucího objektu, který na změněné podmínky reaguje nejen změnou chování, ale také změnou struktury přece poskytuje společnosti i budoucí nekapitalistický systém a řekl bych ještě v daleko větší míře. I tento systém bude disponovat obrovským vývojovým potenciálem. Volnost, rovnost a bratrství můžou být stejnou součástí systému jako nesvoboda, privilegia a nesnášenlivost. Záleží na tom, jaké hodnoty společnost vyzdvihne, jakým způsobem usiluje o jejich zachování a v co se nakonec reálně promění.

Hodnocení:
81,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Procesy probíhající v lidském společenství jsou daleko od rovnovážných stavů (ne vždy tomu tak bylo) a toky energií v systému jsou tak vysoké, že jeho celková dynamika nedovoluje jednoznačně předpovědět jeho budoucí chování. V zásadě ne proto, že nemáme dostatek znalostí, ale prostě proto, že vysoce nerovnovážné systémy mají tendenci přeskakovat z jednoho stavu do jiného nepředpověditelným způsobem. Takové jsou zákony chaosu, zákony matematiky komplexity.

Jestliže se podíváme na rovnovážné stavy společnosti očima toků energií, které jsou v současnosti příliš vysoké, pak čeká společnost v tomto ohledu vysvobození, neboť s vyčerpáním fosilních paliv se budoucí chování společností zklidní. Náš vysoce nerovnovážný systém může proto přeskakovat z jednoho stavu do jiného jenom v krátkém omezeném období. Celý tento pohled ale napovídá, že společnost čekají situace velice podobné ropným šokům.

Hodnocení:
94,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Pravicový přístup je s představou chaotického souboru procesů komplementární. Autoregulační mechanismy a automatismus, kterým buňka určuje své místo v systému, nejsou v protikladu s ideou volného trhu a individuálního podnikání.

Akceptací autopoetického světa však negujeme levicovou možnost změnit úspěšně dění prostřednictvím opravárenského sociálního inženýrství. Lidé tuto beznaděj levice vycítili. Lidské uvažování má i jiné cesty než metody vědeckého poznání. Není důležité zda vhled je realizován na základě racionální analýzy nebo intuitivní úvahy(!!!). Důležitý je pocit (!!!), který rozhoduje koho volím.

Problém nespočívá v kategoriích volného trhu a individuálního podnikání jako takových, ale v tom, že si je pravice přivlastňuje a vykládá po svém. S asymetrií trhů a privilegii nadnárodních koncernů se nedá smířit z toho prostého důvodu, že to stále více vede k ostrůvkům bohatých v moři chudých, že to neřeší, ale prohlubuje světové problémy. Bez programu bude pokračovat beznaděj. Důležitý je pocit, intuitivní úvaha, jinými slovy „projev ideologie“.

Hodnocení:
95,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Někde v pozadí levicového uvažování je tu ovšem stále idea změny systému jako takového. Jakýsi novodobý poučený socialismus s lidskou tváří a kapitalistickými vlastnickými vztahy. Ale i ona nevyřčená idea naráží na nezničitelnost vztahů a procesů, které vytvářejí současný svět. Jsou založeny na charakteru lidských bytostí.(!!!) Společenské stavby se tak nevyhnutelně hroutí a pracně vyklučená džungle(!) se vždy vrací a prorůstá trosky velkolepých snů.(!!!) V tomto směru není alternativy. Dokud nepochopíme, že místo Marxe a Engelse je tu Prigogin a Maturana, nemá levice naději stát se adekvátním protivníkem pravice, jejíž ideje jsou přirozeným rozpoznáním a přetlumočením zákonů džungle současného světa.

Závěr intuitivně správně popisuje, o čem všechno je a bude. Jde o to, aby idea změny systému jako takového nebyla na pozadí levicového uvažování, ale opět v popředí. Ano, nelze jednostranně spoléhat na solidaritu, nezištnost, dobrovolnou skromnost, nezneužití osobní moci. Přesto charakter lidských bytostí z jejich podstaty má potenciál být vyvážený - stejně individualistický jako kolektivní. Džungle vztahů musí být přesně zkrocená tak, aby sloužila harmonii zájmů jednotlivců a celku. V tomto sepětí je největší dialektika života společnosti. Čím více svobodných iniciativních jedinců, tím vyšší blaho pro harmonii celku. Čím vyšší harmonie celku, tím vyšší šance pro uplatnění všech jednotlivců.

Hodnocení:
97,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Musí se udělat všechno proto, aby se rozpory lidského bytí, omezenost zdrojů, touha po uspokojování potřeb, snaha po uplatnění řešily přes soutěž a spolupráci rovnoprávných jednotlivců lidského kolektivu a ne v rámci současného řádění privilegovaných vlastníků čehokoliv.

Hodnocení:
100,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Podobné články