Dvacet let československého návrhu na reformu OSN

Konference v Riu označovaná honosně jako Summit Země měla být – a také byla – největším setkáním hlav zemí světa uskutečněným do té doby. Chystala se několik let, takže počátky příprav spadaly do údobí těsně po skončení studené války.

Nehodnoceno

Moje hodnocení:

Možnost, že by svět vložil obrovskou energii, kterou oba vojenské bloky vynakládaly na zbrojení, do zvládnutí ekologických a sociálních problémů se jevila dosažitelná. Věřit, že i v mezinárodní politice by mohl spontánně zvítězit zdravý rozum, se tehdy chvíli skutečně nezdálo bláhové.

Hodnocení:
81,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

První a poslední československý ministr životního prostředí Josef Vavroušek byl mužem, který pro tuto naději žil, pracoval a byl jí v dané době bezmezně oddán. S podobnou motivací uspořádal 1. panevropskou konferenci ministrů životního prostředí, která se konala o rok dříve v Dobříši.

Hodnocení:
99,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Pamětníci potvrdí, že Vavroušek byl idealista, přesvědčený ekolog, Evropan, demokrat v nejlepší československé tradici a měl aktivistickou jiskru. Přesto na smělost akce, kterou podnikl v Riu na největším fóru hlav států všech dob, lze – zvláště dnešníma očima – těžko hledět bez úžasu.

Hodnocení:
94,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Jako vedoucí československé delegace předložil velkorysý, radikální a podmanivě idealistický návrh na reformu OSN.

Hodnocení:
100,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Vize světa sociálního, ekologického a mírového

Josef Vavroušek nebyl literátem. Probíráte-li se jeho texty, ihned si povšimnete jejich zvláštní struktury připomínající poznámky k přednášce. Vavroušek člení text číslicemi, písmenky, odrážkami a často v rámci kategorií třídí až do třetího stupně. Jeho přístup k přírodě, ale ke skutečnosti všeobecně, je přístupem systémového inženýra. Problém často vykládá jako matici, v níž se prolínají a vzájemně ovlivňují parametry nejméně dvou kategorií.

Hodnocení:
84,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Takový výklad často působí chladně, až strojově, někdy schematicky, zvláště týká-li se komplexnějších sociálních jevů. Zde se ale sluší podotknout, že mechanická strohost Vavrouškových psaných výkladů byla v realitě kompenzována mimořádnou vřelostí jeho osobnosti, okouzlující zejména zřídka vídanou kombinací mírnosti a pevnosti při jakémkoli počínání. V případě návrhu na reformu OSN ovšem Vavrouškova záliba v maticích posloužila dokonale: výsledkem je návrh, který na první pohled upoutá svou čistotou a elegancí.

Hodnocení:
93,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Jeho podstatou je idea, aby se OSN přeorganizovala podle čtyř hlavních systémových priorit: bezpečnostní, sociální, hospodářské a ekologické, z nichž každá by byla spravována Radou. Vedle toho se podle Vavrouškova návrhu měla OSN regionalizovat, takže měly vzniknout ke každé ze čtyř tématických oblastí kontinentální komise.

Hodnocení:
99,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Jinak řečeno Josef Vavroušek před dvaceti lety fóru světových státníků navrhl, aby si jednotlivé kontinenty začaly demokraticky spravovat svou bezpečnost, hospodářství, sociální otázky a ekologickou udržitelnost. Z kontinentálních samospráv měla vyrůstat samospráva světová.

Hodnocení:
100,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Shromážděné elitě světové politiky mimo jiné řekl: „Nemáme šanci uvést myšlenku trvalé udržitelnosti v život bez podstatných změn v lidských hodnotách, v nichž posud až příliš často převládají egoismus a sobectví, plenění přírody a nabubřelé přeceňování našich vědomostí. Je třeba znovuobjevit hodnoty, jako je skromnost, altruismus, solidarita či ,úcta k životu’, jak o ní hovoří Albert Schweitzer. Musíme se rozvzpomenout, že lidé kdysi znali tajemství života v souladu s přírodou a že toto poznání je dosud v některých částech světa živé. Současně je zapotřebí, abychom analyzovali ohromné množství vědeckých poznatků, které lidstvo shromáždilo, a osvojili si obecná pravidla lidského chování slučitelná s udržitelnějšími a méně sobeckými způsoby života.“

Hodnocení:
69,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Zdroje Vavrouškova návrhu

Pátráme-li po inspiraci Vavrouškova návrhu, kromě jemu vlastní metody systémového myšlení a univerzalistického schweitzerovského humanismu je třeba hledat její zdroje i v československé demokratické tradici.

Hodnocení:
84,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Opravňuje k tomu mimo jiné málo známá okolnost, že spolupředkladatelem návrhu k projednání československou federální vládou na podzim 1991 byl tehdejší ministr zahraničních věcí Jiří Dienstbier. Účast Dienstbiera seniora je pro celou akci podstatná hned z několika důvodů.

Hodnocení:
76,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Především posvěcuje Vavrouškovu akci největší autoritou české polistopadové zahraniční politiky. Dienstbier nad otázkami optimální globální správy přemýšlel a měl v nich nespornou, mezinárodně uznávanou kompetenci; posléze sám v komisi zvažující možnosti reformy OSN působil.

Hodnocení:
69,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Dienstbierovi snad umožnilo ztotožnit se s Vavrouškovým návrhem vědomí jeho konformity s tradičně ambiciózní mezinárodní politikou Československa. Masarykův výrok charakterizující proměny světa po I. světové válce „Dali jsme program velmocem“ byl spíše popisem skutečnosti, nežli přeháněním. A ústřední role Masarykova pobočníka a nástupce Edvarda Beneše při zakládání Společnosti národů je dostatečně známa.

Hodnocení:
60,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Ale ještě důležitější pro Dienstbierův postoj patrně bylo, že Vavrouškův návrh, ať už vědomě, anebo ve spontánní synchronicitě navazoval na pronikavé myšlení o Evropě a světě, kterým vynikala Charta 77.

Hodnocení:
64,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Vize mírové demokracie v Evropě, jejímž autorem byl Jaroslav Šabata a k níž se Jiří Dienstbier i Václav Havel s nadšením přihlásili, se promítla do Pražské výzvy z roku 1985, která ve své době okouzlila Evropu radikální a přitom realistickou vizí mírumilovného scelení kontinentu. Po roce 1989 toto myšlení ještě doznívalo například v návrzích na likvidaci obou vojenských bloků a jejich nahrazení systémem kolektivní evropské bezpečnosti, což je ostatně myšlenka implicitně obsažená i ve Vavrouškově návrhu reformy OSN.

Hodnocení:
72,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Tato škola mezinárodně politického myšlení bývá označována jako heretická geopolitika, tedy radikálně nevelmocenský, humanitními ideály motivovaný přístup k mezinárodním vztahům. V druhé půli osmdesátých let se na tomto základě podařilo sjednotit východní hnutí za svobodu a lidská práva se západním mírovým hnutím.

Hodnocení:
67,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Několik textů fenoménu heretické geopolitiky v poslední době věnoval mladý polský badatel Kacper Szulecki. A je zřejmé, že Vavrouškův návrh reformy OSN byl posledním velkým výkonem této pozapomenuté středoevropské politické tradice.

Hodnocení:
72,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Ohlasy a dědictví

Jan Kára, který byl tehdy Vavrouškovým kolegou ve Federálním výboru pro životní prostředí a mezinárodně-politickou agendou se zde zabýval, vzpomíná, že ohlasy na reformní návrh byly ve své době zdvořile rezervované či vyloženě chladné. Vavroušek návrh předal s ročním předstihem řediteli konference Maurici Strongovi, ale atmosféra nebyla otevřená debatě o principiálních vizích.

Hodnocení:
86,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Převládající nálada Vavrouškovým smělým ideám nepřála. Třetí svět ke konferenci v Riu přistupoval s obavou, že po zániku bipolárního světa se vystupňuje jeho vykořisťování průmyslově vyspělými zeměmi. Jednání se v podstatě od počátku odvíjelo v tradičním formátu střetu partikulárních zájmů; jen dřívější konfrontaci podle osy Východ-Západ nahradil výrazně jednostrannější střet Sever-Jih.

Hodnocení:
93,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Nadto průmyslově vyspělý svět právě naplno prožíval milostný románek s neoliberalismem, jehož trpké konce tehdy dohlíželi jen nemnozí. Nepřehlédnutelnou roli ve formulaci závěrů konference hrály nadnárodní korporace – právě ony, a nikoli idealističtí vizionáři, měly stanovit charakter nadcházející éry. Summit Země se tak záhy ocitl v rukou mezinárodní diplomatické byrokracie, technokratů prosazujících dílčí zájmy a lobistů.

Hodnocení:
97,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Vavrouškovu i Dienstbierovu pozici navíc oslabovala okolnost, že obdobným partikulárním zájmům v totožném čase padalo za oběť jejich domácí zázemí. Nad humanisty zde získali vrchu populisté: s ekonomickým redukcionismem Václav Klaus a se sociálním nacionalismem Vladimír Mečiar. Již na počátku se jim konečně podařilo spoutat Vavrouškovy ruce tím, že na místo federálního ministerstva životního prostředí vznikl jen výbor s mnohem menšími možnostmi.

Hodnocení:
82,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Josef Vavroušek vedl delegaci v Riu na místo Václava Havla proto, že konference se konala v době nešťastných voleb roku 1992, v jejichž důsledku se dala naplno do pohybu sametová kontrarevoluce, která přivodila zánik Československa a s ním i prostoru pro podobnou politiku. Vavrouškovo Občanské hnutí skončilo mimo sněmovnu.

Hodnocení:
58,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Přednesení návrhu na reformu OSN tak bylo stylovou labutí písní Československa na světovém fóru. S návrhem, kterému doba nepřála, se ale dál nepracovalo.

Hodnocení:
81,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Jan Kára vzpomíná, jak se z Ria s Vavrouškem vrátili do likvidované instituce. Prakticky všichni zaměstnanci Federálního výboru pro životní prostředí byli propuštění a balili věci do krabic. Na dílo zkázy dohlížel Klausův zmocněnec pro špinavou práci Miroslav Macek, který zde zřejmě dostal příležitost uplatnit zkušenosti čerstvě nabyté při rozvrácení knižního velkoobchodu.

Hodnocení:
73,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Jan Kára, dnešní ředitel Odboru pro všeobecné záležitosti EU na českém ministerstvu zahraničních věcí, nicméně s odstupem usuzuje, že vývoj OSN postupně k naplnění Vavrouškova ideálu spěje. „Lidé se silnou vizí, to nám teď zřejmě schází ze všeho nejvíc. A silnou vizi, věrohodnou pro všechny kolem sebe, tu tedy Vavroušek rozhodně měl,“ ohlíží se Jan Kára za životní etapou, kdy byl ministrovým blízkým spolupracovníkem, na což vzpomíná s očividným potěšením.

Hodnocení:
90,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Čas Vavrouškova návrhu přichází

Po dvaceti letech od konference v Riu je zřejmé, že uplynulé dvě dekády nebyly érou mírumilovného budování sociálně-ekologických demokracií, nýbrž érou ekonomické globalizace. Ta, jak je čím dál zjevnější, svět přivedla do slepé uličky. Při debatách o tom, čím globální kapitalismus nahradit, často zaznívá fatalistická námitka, že to beztak nikdo neví.

Hodnocení:
90,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Je přitom zřejmé, že fatalismus pramení z nedůvěry v možnost podvázat moc nadnárodních korporací. Fakt, že ke konferenci pořádané OSN k dvacátému výročí Ria se dnes pohlíží nejen bez očekávání, ale vyloženě se skepsí, pramení z okolnosti, že se ocitla – ostatně jako celý svět – v područí nadnárodních korporací v míře ještě před dvaceti lety zhola nepředstavitelné.

Hodnocení:
93,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Je jasné, že úkol zlomení moci nadnárodních korporací je nezvladatelný bez odpovídajících nástrojů mezinárodní demokratické samosprávy. Snad tudíž není nemístné odhadovat, že se debata o zvládnutí světové krize k československému návrhu na reformu OSN z roku 1992 dříve či později vrátí. Jak řekl v závěru svého projevu Josef Vavroušek v Riu: „Příští generace by nám naše selhání nemohly odpustit.“

Hodnocení:
100,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Podobné články